ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ»

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ  

Παρατείνεται έως τις 14 Απριλίου 2024

H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. (εφεξής «ΚΡΑΕ») διενεργεί 4 (τέσσερις) λαχειοφόρες
κληρώσεις «ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ» κάθε μέρα στις 19:30, στις 21:30, στις 22:30 και
στις 23:30 από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 3 Μαρτίου
2024.
2. Για τις ανάγκες των κληρώσεων θα τοποθετηθεί ο Τροχός της Τύχης και 1 (μία)
κληρωτίδα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
3. Ο νικητής κάθε κλήρωσης θα δικαιούται να περιστρέψει τον Τροχό της Τύχης 1
(μία) φορά για να κερδίσει επιπλέον πόντους στην κάρτα του (Free Play) ή
προωθητικές μάρκες (Promo chip) αξίας ίσης με την αξία που αναγράφεται στο
τμήμα του Τροχού στο οποίο θα σταματήσει η περιστροφή.
4. Ο νικητής θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει τους επιπλέον πόντους (Free Play)
σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρονικά μηχανήματα φέρει την σχετική ένδειξη
“Free Play» ή τις προωθητικές μάρκες σε οποιοδήποτε από τα τραπέζια
παιχνιδιών του 1 ου ορόφου εκτός του Texas Hold’em και της ρουλέτας.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν λάβει εισιτήριο εισόδου και το έχουν
ρίξει στην κληρωτίδα από το άνοιγμα του Καζίνο μέχρι τις 23:30 της ίδιας μέρας
6. Όσοι εισέρχονται στο Καζίνο εκτός των ωρών αυτών θα πρέπει να εισέλθουν εκ
νέου κατά τις ίδιες ώρες της επόμενης μέρας για να συμμετάσχουν στις
κληρώσεις της επόμενης ημέρας.
7. Την ανάδειξη του νικητή κάθε κλήρωσης θα κάνει εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ
επιλέγοντας 1 (έναν) τυχερό λαχνό από την κληρωτίδα. Στη συνέχεια θα
ανακοινώνει το όνομα του κατόχου του τυχερού λαχνού όπως αναγράφεται στο
αντίγραφο, καλώντας τον να παρουσιαστεί εντός 2 (δύο) λεπτών από την
ανακοίνωση προσκομίζοντας την κάρτα μέλους του για την επιβεβαίωση της
ταυτοπροσωπίας και στη συνέχεια να γυρίσει τον τροχό.
8. Εφόσον ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ διαπιστώσει ότι το εισιτήριο που επελέγη
εκδόθηκε εκτός του χρονικού πλαισίου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 ή
δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κλήρωσης, θα το κηρύσσει άκυρο και θα
προχωράει στην επιλογή άλλου εισιτηρίου.
9. Η περιστροφή του Τροχού της Τύχης θα γίνεται μόνο από τον νικητή. Υπάλληλοι
ή τρίτα μέρη δεν δικαιούνται να περιστρέψουν τον τροχό για λογαριασμό του
νικητή.

10. Για να θεωρηθεί έγκυρη η περιστροφή του τροχού θα πρέπει αυτός να
ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο πλήρεις περιστροφές. Αν ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ
κρίνει ότι ο τροχός δεν θα ολοκληρώσει δύο πλήρεις περιστροφές, θα κηρύξει
την περιστροφή άκυρη και θα ζητήσει από το νικητή να τον περιστρέψει ξανά.
11. Αν οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε αγγίξει τον τροχό κατά την περιστροφή του ή αν ο
τροχός σταματήσει ανάμεσα σε 2 τμήματα, ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα κηρύξει
την περιστροφή άκυρη και θα ζητήσει από το νικητή να τον περιστρέψει ξανά.
12. Εφόσον ο τυχερός δεν παρουσιαστεί εντός 2 λεπτών, ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα
εξακολουθεί να επιλέγει εισιτήρια ακολουθώντας τη διαδικασία της
παραγράφου 7 μέχρι να αναδειχθεί τυχερός που να είναι παρών.
13. Τα εισιτήρια εισόδου θα αφαιρούνται από την κληρωτίδα μετά την ολοκλήρωση
της τελευταίας κλήρωσης κάθε Κυριακής.
14. Απαγορεύεται η παραλαβή του δώρου με αντιπροσώπευση καθ’ οιονδήποτε
τρόπο καθώς και η ανταλλαγή του με μετρητά.
15. H ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα των νικητών στους
διαδικτυακούς της τόπους και σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί
σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης
του δώρου, κλπ.
16. Η ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κλήρωση και
τους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση καταστροφής,
πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του
νόμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας επιρροής της.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού,
ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα γνωστοποιούνται το
συντομότερο δυνατόν.
17. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οι
νικητές δε, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και
παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε
περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες
όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση
που η συµµετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε
περίπτωση που η συµµετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΚΡΑΕ, αυτή καθ’
εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή
εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.