ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ «ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ» ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

1. H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. (εφεξής «ΚΡΑΕ») διενεργεί 3 (τρεις) λαχειοφόρες κληρώσεις «ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ» κάθε μέρα στις 19:00, στις 22:00 και στις 23:00 από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

2. Για τις ανάγκες των κληρώσεων θα τοποθετηθεί ο Τροχός της Τύχης και 2 κληρωτίδες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων:

a. Μία κληρωτίδα με την ένδειξη «ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (19:00 & 23:00)»
b. Μία κληρωτίδα με την ένδειξη «ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ (22:00)»

3. Ο νικητής κάθε κλήρωσης θα δικαιούται να περιστρέψει τον Τροχό της Τύχης μία (1) φορά για να κερδίσει προωθητικό κουπόνι (promo coupon) ή προωθητικές μάρκες (promo chips) αξίας ίσης με το ποσό που αναγράφεται στο τμήμα του Τροχού στο οποίο θα σταματήσει η περιστροφή.

4. Ο νικητής θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει το προωθητικό κουπόνι σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρονικά μηχανήματα φέρει την σχετική ένδειξη “Tito ticket machine» ή τις προωθητικές μάρκες σε οποιοδήποτε από τα τραπέζια παιχνιδιών του 1ου ορόφου εκτός της ρουλέτας και του Texas Hold’em.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση στις 19:00 και στις 23:00 έχουν όσοι έχουν λάβει εισιτήριο εισόδου από την Υποδοχή του Καζίνο και το έχουν ρίξει στην κληρωτίδα της παραγράφου 2a από το άνοιγμα μέχρι πριν την ώρα διεξαγωγής κάθε μίας από τις 2 αυτές κληρώσεις. Όσοι εισέρχονται στο Καζίνο εκτός των ωρών αυτών θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου κατά τις ίδιες ώρες της επόμενης μέρας για να συμμετάσχουν στις κληρώσεις της επόμενης ημέρας.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση στις 22:00 έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας Μέλους της ΚΡΑΕ που έχουν προμηθευτεί τον/ους αντίστοιχους λαχνό/ούς εξαργυρώνοντας πόντους από την κάρτα τους. Ένας (1) λαχνός αντιστοιχεί σε 100 (εκατό) πόντους.

7. Η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων ξεκινάει την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στις 22:00.

8. Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη, ο οποίος οφείλει να έχει μαζί του την Κάρτα Μέλους και να έρθει σε επαφή με εκπρόσωπο της ΚΡΑΕ, ενημερώνοντάς τον πόσους πόντους επιθυμεί να εξαργυρώσει.

9. Ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα σκανάρει την κάρτα του πελάτη στον ειδικό αναγνώστη και θα τυπώνει τον αντίστοιχο αριθμό λαχνών σε 1 (ένα) αντίτυπο (LOTTERY) που θα αναγράφει τον σειριακό αριθμό του λαχνού, το όνομα του κατόχου της κάρτας – συμμετέχοντα, την ημερομηνία εξαργύρωσης πόντων, έναν μοναδικό διαγραμμισμένο κώδικα (barcode) και τον αριθμό της Κάρτας Μέλους, και τους οποίους (λαχνούς) θα ρίχνει ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ μέσα στην κληρωτίδα της παραγράφου 2b.

10. Την ανάδειξη του νικητή κάθε κλήρωσης θα κάνει εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ επιλέγοντας 1 (έναν) τυχερό λαχνό από την αντίστοιχη κληρωτίδα. Στη συνέχεια θα ανακοινώνει το όνομα του κατόχου του τυχερού λαχνού όπως αναγράφεται στο αντίγραφο, καλώντας τον να παρουσιαστεί εντός 2 (δύο) λεπτών από την ανακοίνωση προσκομίζοντας την κάρτα μέλους του για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και στη συνέχεια να γυρίσει τον τροχό.

11. Εφόσον ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ διαπιστώσει ότι ο λαχνός που επελέγη εκδόθηκε εκτός του χρονικού πλαισίου που προσδιορίζεται στις παραγράφους 5 και 6 ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κλήρωσης, θα το κηρύσσει άκυρο και θα προχωράει στην επιλογή άλλου εισιτηρίου.

12. Η περιστροφή του Τροχού της Τύχης θα γίνεται μόνο από τον νικητή. Υπάλληλοι ή τρίτα μέρη δεν δικαιούνται να περιστρέψουν τον τροχό για λογαριασμό του νικητή.

13. Για να θεωρηθεί έγκυρη η περιστροφή του τροχού θα πρέπει αυτός να ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο πλήρεις περιστροφές. Αν ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ κρίνει ότι ο τροχός δεν θα ολοκληρώσει δύο πλήρεις περιστροφές, θα κηρύξει την περιστροφή άκυρη και θα ζητήσει από το νικητή να τον περιστρέψει ξανά.

14. Αν οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε αγγίξει τον τροχό κατά την περιστροφή του ή αν ο τροχός σταματήσει ανάμεσα σε 2 τμήματα, ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα κηρύξει την περιστροφή άκυρη και θα ζητήσει από το νικητή να τον περιστρέψει ξανά.

15. Εφόσον ο τυχερός δεν παρουσιαστεί εντός 2 λεπτών, ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα εξακολουθεί να επιλέγει λαχνούς από την αντίστοιχη κληρωτίδα ακολουθώντας τη διαδικασία της παραγράφου 10 μέχρι να αναδειχθεί τυχερός που να είναι παρών.

16. Οι λαχνοί θα αφαιρούνται από τις 2 κληρωτίδες μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας κλήρωσης κάθε Κυριακή.

17. Απαγορεύεται η παραλαβή του δώρου με αντιπροσώπευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς και η ανταλλαγή του με μετρητά.

18. H ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους και σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου, κλπ.

19. Η ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κλήρωση και τους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του νόμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας επιρροής της. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα γνωστοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

20. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οι νικητές δε, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΚΡΑΕ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.