Menu
  • Black4
  • Black3
  • Black1
  • Black2

בלק ג’ק

בכל העולם נהנים ממשחק הבלק ג’ק, הידוע במשחקי הקלפים של הקזינו, המעניק לשחקנים הזדמנות להעמיד במבחן את כישוריהם ואת האסטרטגיה שלהם מול הקזינו.

קזינו רודוס מציע שלושה עשר שולחנות בלק ג’ק עם גבולות הימור הנעים ממינימום של 15 אירו ועד 5,000 אירו ליד. שחקנים יכולים להכפיל (Double) עם כל סכום קלפים שאינו עולה על 11, כולל סכומים רכים, וכן להכפיל לאחר פיצול (Split). באפשרות שחקנים לפצל זוגות כדי ליצור עד שלוש ידיים, מלבד אסים שאותם ניתן לפצל כדי ליצור שתי ידיים. אסים מפוצלים מקבלים רק קלף אחד.

מטרת המשחק למשוך יד שסכומה גבוה מסכום ידו של המחלק בלי לעבור את הסכום 21.

אסים נספרים בתור 1 או 11, קלפי תמונה נספרים בתור 10 ושאר הקלפים נספרים על פי ערכם הנקוב.

התחילו בהנחת הימור בתיבה המסומנת היטב. כל אחד מהשחקנים בשולחן יקבל שני קלפים שפניהם כלפי מעלה והמחלק יקבל קלף אחד שפניו כלפי מעלה. לאחר מכן תוכלו לבחור לעמוד (Stand) על הסכום שלכם או למשוך קלפים נוספים.

אם אינכם מעוניינים לקבל קלפים נוספים, כשיצביע המחלק על הקלפים שלכם סמנו זאת בעזרת תנועת יד מעל הקלפים או על ידי הכרזה “עומד” (Stand). אם ברצונכם למשוך קלף סמנו זאת כשיצביע המחלק על הקלפים שלכם בעזרת הקשה על השולחן או על ידי הכרזה “קלף” (Card).

לאחר שסיימו כל השחקנים למשוך קלפים ישלים המחלק את היד שלו. המחלק חייב למשוך עם 16 ולעמוד עם 17. לאחר מכם ישווה המחלק בין סכום היד שלו ובין סכום היד של כל אחד מהשחקנים האחרים בתורו. ידיים מנצחות ירוויחו על פי יחס ישר וידיים שוות ירדו (Stand Off) בלי להרוויח ובלי להפסיד.

אס וקלף שערכו עשר המתקבלים משתי משיכות הקלפים הראשונות נקראים “בלק ג’ק” והרווח עליהם ניתן ביחס של 3:2.

הכפלה (DOUBLING)

אם סך שני הקלפים הראשונים שלכם נע בין 2 לבין 11, תוכלו להוסיף סכום השווה לסכום ההימור המקורי שלכם ולהכפילו. לאחר מכן תקבלו קלף נוסף לידכם.

פיצול (Splitting)

אם לשני הקלפים הראשונים שלכם ערך זהה, תוכלו להוסיף סכום השווה לסכום ההימור המקורי שלכם ולפצל אותם לשתי ידיים נפרדות. כל החוקים הרגילים יחולו על היד החדשה, כולל האפשרות להכפיל.

ביטוח (Insurance)

אם הקלף הראשון של המחלק הוא אס, תוכלו לבצע הימור ביטוח נגד בלק ג’ק של המחלק. לשם כך הניחו הימור שסכומו עד מחצית סכום ההימור המקורי שלכם על הקו המסומן במילה “ביטוח”. אם המחלק מקבל בלק ג’ק הימור הביטוח מרוויח ביחס של 2 ל-1. אם המחלק לא מקבל בלק ג’ק הימור הביטוח מפסיד.

00:32 , April 19, 2012 Comments Off on בלק ג’ק