ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

 

 1. H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. (εφεξής «ΚΡΑΕ») διενεργεί 1 (μία) λαχειοφόρο κλήρωση κάθε Σάββατο μεταξύ 23:00 – 01:00 από το Σάββατο 15 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 που θα προσφέρει στο νικητή € 1.000 (χίλια).

 

 1. Για τις ανάγκες των κληρώσεων θα τοποθετηθεί η κληρωτίδα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση εκάστοτε Σαββάτου έχουν όσοι έχουν λάβει εισιτήριο εισόδου και το έχουν ρίξει στην κληρωτίδα που βρίσκεται στο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων από τις 21:00 του προηγούμενου Σαββάτου μέχρι τις 20:59 του τρέχοντος Σαββάτου.

 

 1. Ειδικά στην κλήρωση του Σαββάτου 15 Ιανουαρίου 2022, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν λάβει εισιτήριο εισόδου και το έχουν ρίξει στην κληρωτίδα αυτή από τις 12:00 την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 μέχρι τις 20:59 το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022.

 

 1. Όσοι εισέρχονται στο Καζίνο και λαμβάνουν εισιτήριο από τις 21:00 του τρέχοντος Σαββάτου και μέχρι να ολοκληρωθεί η κλήρωση δικαιούνται να λάβουν μέρος στην κλήρωση του επόμενου Σαββάτου, ρίχνοντας το εισιτήριό τους στην κληρωτίδα που βρίσκεται στο χώρο της Υποδοχής του Καζίνο. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, η κληρωτίδα αυτή θα μεταφέρεται στο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων, για να χρησιμοποιηθεί για την κλήρωση του επόμενου Σαββάτου.

 

 1. Την ανάδειξη του νικητή θα κάνει εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ επιλέγοντας 1 (έναν) τυχερό λαχνό από την κληρωτίδα. Στη συνέχεια θα ανακοινώνει το όνομα του κατόχου του τυχερού λαχνού όπως αναγράφεται στο αντίγραφο, καλώντας τον να παρουσιαστεί εντός 3 (τριών) λεπτών από την ανακοίνωση προσκομίζοντας την κάρτα μέλους του για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και στη συνέχεια να εισπράξει το ποσό από το Ταμείο.

 

 1. Εφόσον ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ διαπιστώσει ότι το εισιτήριο που επελέγη εκδόθηκε εκτός του χρονικού πλαισίου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κλήρωσης, θα το κηρύσσει άκυρο και θα προχωράει στην επιλογή άλλου εισιτηρίου.

 

 1. Εφόσον ο τυχερός δεν παρουσιαστεί εντός 3 λεπτών, ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα εξακολουθεί να επιλέγει εισιτήρια ακολουθώντας τη διαδικασία της παραγράφου 5 μέχρι να αναδειχθεί τυχερός που να είναι παρών.

 

 1. Τα εισιτήρια εισόδου θα αφαιρούνται από την κληρωτίδα μετά την ολοκλήρωση κάθε κλήρωσης.

 

 1. Απαγορεύεται η παραλαβή δώρου με αντιπροσώπευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

 1. H ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους και σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου, κλπ.

 

 1. Η ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κλήρωση και τους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του νόμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας επιρροής της. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα γνωστοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

 

 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οι νικητές δε, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΚΡΑΕ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.